Polmotors Sp. z o.o.

RODO

Informacja w sprawie przetwarzania danych osobowych

Szanowni Państwo,
Mając na uwadze wejście w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), wykonując obowiązek informacyjny uprzejmie informujemy, że w związku ze współpracą z Panią/Panem (reprezentowaną przez Panią/Pana firmą) posiadamy Pani/Pana dane osobowe.
Dane te przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) RODO w celu realizacji przez administratora danych umów (zleceń) oraz wszelkich innych obowiązków prawnych związanych z ich zawarciem lub wykonywaniem, a także dochodzeniem przez administratora praw (obroną roszczeń) z tym związanych. W związku z tym dane są przechowywane przez okres 5 lat od końca roku, w którym ustały wszelkie relacje prawne (prawa i obowiązki) związane z tymi umowami (zleceniami), także odnoszące się do zabezpieczeń, bez względu na przyczynę ich ustania, np. wygaśnięcie zobowiązań przez wykonanie, potrącenie, przedawnienie, upływ czasu, ustanie odpowiedzialności związanej z tymi umowami (zleceniami) np. na gruncie gwarancji i rękojmi, obowiązków odszkodowawczych (kar umownych) oraz zakończenie kontroli podatkowych i innych postępowań prowadzonych w związku z tymi umowami (zleceniami). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji przez administratora powyższych celów, w tym dla zawarcia i wykonania umowy (zlecenia) oraz realizacji innych obowiązków prawnych z tym związanych.
Dane te przetwarzamy również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu marketingu produktów i usług oferowanych przez administratora danych, w tym dotyczących ich szkoleniach, konferencjach i warsztatach. Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Podanie tych danych jest dobrowolne ale niezbędne dla realizacji tego celu.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych, decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych jest: „POLMOTORS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w miejscowości Mazańcowice pod adresem: Mazańcowice 57, 43 – 391 Mazańcowice, wpisana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000156358 przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 9372385461, REGON 072850165, o kapitale zakładowym 4.814.000,00 PLN
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z administratorem w wykonywaniu przez niego czynności związanych z realizacją celów przetwarzania, tj. podmioty współdziałające w realizacji umów (zleceń), w wykonywaniu obowiązków prawnych związanych z tymi umowami (zleceniami), w dochodzeniu praw (obronie roszczeń), w marketingu towarów/usług i organizacji dotyczących ich szkoleń, konferencji i warsztatów, np. dostawcy towarów/usług, podwykonawcy, doradcy techniczni, konsultanci, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, informatyczne, pocztowe, kurierskie, noclegowe.
Informujemy, również, że Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotą świadczącym usługi niezbędne do wykonania z Panią/Panem umowy, na podstawie odrębnych umów o przetwarzaniu danych osobowych.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych i ich sprostowania. Prawo do usunięcia danych osobowych przysługuje Pani/Panu na warunkach określonych w art. 17 RODO (m.in. wówczas, gdy dane osobowe staną się zbędne administratorowi), a prawo do ograniczenia przetwarzania na warunkach określonych w 18 RODO. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO. Na podstawie art. 21 RODO w każdym czasie ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu produktów i usług oferowanych przez administratora danych.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom, które opierały by się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, w tym na profilowaniu.
W razie pytań należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iod@polmotors.com.pl
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Inspektor Danych Osobowych Polomtors